Προπαγανδιστικό video του 2ου αναρχικού φεστιβάλ

2 – 3 – 4 Ιουνίου 2017, στην πάνω πλατεία (Σπιανάδα), Κέρκυρα

Leave a Reply

Name and email are required. Your email address will not be published.